Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skogstjernen Familiebarnehage

Skogstjernen familiebarnehage as

Vedtekter

1. NAVN

Barnehagens navn er Skogstjernen familiebarnehage.

2. EIERFORM

Skogstjernen familiebarnehage eies av Darja Hval, som er administrativ og økonomisk ansvarlig for bedriften.

3. FORMÅL

Barnehagen skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldende lovverk og tilhørende forskrifter. Den skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. I samsvar med barnas hjem skal familiebarnehagen stimulere barn i opplæringspliktig alder til å bruke og utvikle egne evner og anlegg. Familiebarnehagen skal gi en mulighet for et spesielt barnehagetilbud med fokus på natur og uteliv, nærkontakt med dyr, sunt kosthold og musikk.

4. OPPTAK

Skogstjernen familibarnehages opptakskrets er Ringerike Kommune.
 Opptaket tar utgangspunkt i Barnehagelovens paragraf 12. Tildeling av plass gjøres på grunnlag av skriftlig søknad på kommunens søknadsskjemaer. Opptak foretas av barnehageansvarlig i kommunen og barnehagens eier. Opptaket gjøres samordnet for alle barnehager i kommunen. Søknadsfrist for opptaket er 1. mars, søknader som kommer inn etter søknadsfristen tas ikke med i hovedopptaket. 
Det inngås kontrakt med foreldre/foresatte og barnehagen.

5. OPPTAKSKRITERIER

• Barn mellom 0-3år

• Opptak i henhold til venteliste

• Søsken av barn i barnehagen

Da vi ønsker at barna blant annet skal ha nærkontakt med dyr vil det være ugunstig med barn med allergier i forhold til dette. Videre er et av satsningsområdene friluftsliv.

6. BEMANNING

Førskolelærer er ansatt i 80%-stilling. Daglig bemanning per gruppe inntil 8 barn skal ifølge forskrift om familiebarnehage tilsvare 2 fulle assistentstillinger. Barnehagen har fast vikarordning ved sykdom og annet fravær; vi har også foreldrevikarliste som vi bruker, hvis noen av de vikarene ikke kan stille. 
De ansatte er forsikret i IF. De ansatte har gjennomført førstehjelpskurs. 
De ansatte, samt voksne beboere i hjemmet har forevist politiattest ved antredelse/oppstart.

7. ÅPNINGSTIDER

Skogstjernen familiebarnehage har normalt åpent 5 dager pr. uke hele året fra kl.07.30- 16.30 ukens fem første dager. Familiebarnehagen holder feriestengt fra 01. til 31. juli. Barnehagen er stengt fra 23. desember til første arbeidsdag etter nyttår og alle offentlige høytids- og helligdager.

Eieren i familiebarnehagen fastsetter 5 planleggingsdager i året i samråd med pedagogisk leder.

8. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Norm for oppholdsareal er 4 kvm pr. barn over 3 år og 5,3 kvm for barn under 3 år. Utearealet bør være 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. Ute disponerer barnehagen ca 800 kvm egen inngjerdet hage. 
Disse kravene oppfyller barnehagen med sine 8 plasser og et oppholds- og lekeareal på 58,5 kvm.

9. FORELDREINNBETALING

Betaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned, kr 3040 per måned som 1.1.2019. Det betales for 11 måneder i året. Julimåneden er betalingsfri. Kostpenger på kr. 450 kommer i tillegg til månedsbetalingen. Betalingen inkluderer frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi serverer varmt måltid 3 ganger i uken samt drikke og frukt.

Ved for sen innbetaling kan det ilegges gebyr og omkostninger i tråd med inkassoloven og tilhørende forskrifter.

Dersom betalingsfristen flere ganger blir overskredet, kan eier som opptaksmyndighet ta barnehageplassen opp til ny vurdering. Ved oppsigelse av plassen må eier begrunne dette skriftlig, etter at eier på forhånd har gitt foreldrene en skriftlig advarsel.

Eier fastsetter foreldrebetalingen, og eventuelle prisjusteringer skjer med 1 mnd varsel.

Det betales et depositum tilsvarende 1 full månedsbetaling ved tegning av kontrakt. Innskuddet betales tilbake når barnet slutter.

Ved for sen avhenting av barna faktureres det kr 150 pr barn. Gebyret faktureres automatisk på neste regning.

10. OPPSIGELSE

En barnehageplass i Skogstjernen familiebarnehage kan skriftlig sies opp av begge parter med to måneders varsel, gjeldene fra den 1. i påfølgende måned i perioden fra og med 1. juni til og med 30. april.

Barnehageåret går fra den 15. august til den 14. august det påfølgende året. Oppsigelse etter den 31.03 medfører at man må betale foreldrebetaling ut barnehageåret. Juli regnes ikke som oppsigelsemåned.

Dersom oppsigelse fra barn eller ansatte gjør at fortsatt drift ikke er mulig, er oppsigelsestiden på 1 mnd fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører.


Barna har automatisk plass i barnehagen til og med juli det året de fyller 3 år. Avtaler ut over dette kan gjøres med eier. I RIngerike Kommune har barn som har plass i familiebarnehager prioritet til plass i kommunal barnehage når denne løper ut.

11. ÅRSPLAN

Forslag til årsplan utarbeides av styrer/pedagogisk veileder i nært samarbeid med assistentene og foreldrene. Forslaget behandles og fastsettes av samarbeidsutvalget på det første møtet på høsten.

Årsplanen skal tilpasses familiebarnehagens driftsform, barnas alder og gruppens sammensetting.

Årsplanen skal være i tråd med Rammeplan for barnehager jfr. § 2 i Lov om barnehage.

12. SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Jfr.bestemmelse Lov om barnehager §4.

Foreldrerådet, de ansatte og eier velger hver en representant til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Foreldre/foresatte skal være likt representert I samarbeidsutvalget. Eier har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Eier har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Representanter for foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen. Samarbeidsutvalget holder møter når det anses som nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget.


Eier foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at eier har mottatt anmodning om å holde møte. Samarbeidsutvalget skal behandle bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

13. HELSE OG HELSETILSYN

Alle barn er forsikret i IF under opphold i barnehagen. Det anbefales at foreldrene selv tegner en egen forsikring på barnet utover denne.

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. (Barnehageloven §23, Helsekontroll av barn og personale).

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen.

Ved smittsom sykdom i barnets hjem skal barnehagen varsles. 
Barnehagen ved styrer avgjør om et barn er frisk nok til å oppholde seg i barnehagen.

Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foreldre/foresattes ansvar. Avtale om opplæring i riktig prosedyre når det gjelder medisinering gjøres med styrer.

14. INTERNKONTROLL

Barnehagen skal ha et internkontrollsystem, som skal sikre barnas og personalets helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjonen av internkontrollen blir oppbevart i barnehagen. Internkontrollrutinene følges opp kontinuerlig og vedlikeholdes av barnehagens eier.

Den inneholder blant annet rutiner for brannsikring/brannøvelse, sikkerhetssjekk ute og inne, oppbevaring av farlige stoffer/vaskemidler, rutiner ved ulykke, tur m.m, samt alle nødnummer.

Førstehjelpskunnskaper dokumenteres.

15. DUGNAD

Det avholdes to dugnader per barnehageår. Tidspunkt fastsettes av eier.

16. TAUSHETSPLIKT

Barnehagen har i h.h.t. lovens § 21-23 plikt til å følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

Det gjøres oppmerksom på at både eiere, ansatte og foreldre er underlagt taushetsplikt omkring hva som foregår i barnehagen.

17. REGISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger om barn og foreldre/foresatte blir registrert ved søknad og opptak. Opplysningene brukes blant annet som grunnlagsdata for søknader om offentlig støtte og lignende. Opplysningene behandles konfidensielt og slettes når barnet ikke lenger er tilknyttet barnehagen.

18. VEDTEKTERS VARIGHET

Vedtektene er fastsatt av eier.


Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold som endres. Vedtektsendringer gjøres bindende med 1 måneds varsel.

Hvis vedtektsendringene ikke godtas må plassen sies opp før endringene trer i kraft. Det tas forbehold mot uforutsette hendelser, dvs at hvis barnehagen må stenge som følge av feks brann, innbrudd o.l, er ikke barnehagen økonomisk ansvarlig for eventuelle tap foreldrene får på grunn av dette.


Kommunens undervisningssektor har tilsynsansvaret for barnehagen.

Kopi av de til enhver gjeldende vedtekter sendes Ringerike Kommune til orientering, samt til barnas foreldre i forbindelse med opptak.

Med forbehold om endringer.