Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skogstjernen Familiebarnehage

Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan være respresentert etter eget ønske. Styrer har møte-, tale-, forslagsrett i styret. Styrer har ikke stemmerett medmindre han er valgt til medlem. Foreldre og ansatte velges for ett år om gangen. Eier bestemmer selv funksjonstiden for eierrepresentanten.

SU skal være et samarbeidsorgan for foreldre/foresatte, personalet og eieren, og skal ha ansvaret for den alminnelige driften i nær kontakt med barnehagens styrer.

SU skal blant annet:

fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet

se til at barnehagen blir drevet innefor rammen av lov om barnehager, barnehagens vedtekter og budsjett

uttale seg om endringer av vedtektene

uttale seg om personalinstruks

legge fram forslag om budsjett overfor eieren, og legge fram årsregnskap

SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Styret har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. SU skal be om foreldrenes/foresattes synspunkter i saker som anses for særlig viktie for foreldrene/foresatte.